پزشکیان مسئول ارتباط وزرای پیشنهادی دولت دوازدهم با نمایندگان شد

عضو هیئت‌رئیسه مجلس گفت: نایب رئیس اول پارلمان، مسئول ارتباط وزرای پیشنهادی دولت دوازدهم با نمایندگان مجلس شد.